Mam na imie Sylwia i oto mój blog. Zawsze byłam osoba wierzącą, ale to właśnie w Medjugorje w 2001 roku, moje serce otworzyło się bardziej. Od tamtego czasu moje życie nabrało innego sensu, wymiaru... Poczułam w sposób wyjątkowy miłość Boga i opiekę Matki Boskiej. Przez te wszystkie lata, od wtedy do dziś, mniej lub bardziej czułam bliskość Boga. Dziś na nowo czuję Jego głód i tęsknotę za Nim. Dlatego właśnie, pragnę dzielić się miłośćią. Blog nosi tytuł MOC MODLITWY i jak sama nazwa wskazuje utworzyłam go w celu przekazywania sobie modlitw. Każdy z nas ma modlitwy dla nas szczególne i wyjątkowe. Czasem chcielibyśmy sie nimi podzielić ale nie wiemy jak... Na tym blogu możemy dzielić sie naszymi modlitwami, świadectwami, łaskami jakimi dzięki modlitwom otrzymaliśmy, a także wspólnie modlić sie w intencjach składanych przez użytkowników. Zachęcam do otworzenia się i dzielenia tym co w nas dobre............
| < Czerwiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
O autorze
Tagi

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

wtorek, 27 listopada 2012

 Siostra Maria Natalia : Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

„Maryja – Zwycięska Królowa Świata” - 1936-1943r

Książeczka zawiera treść nowenny wynagradzającej zniewagi zadawane Niepokalanemu Sercu Maryi. Przeznaczona jest do odprawienia przez 9 kolejnych pierwszych sobót miesiąca. Została siostrze Marii Natalii podyktowana w latach 30-tych przez Jezusa, który pouczał ją wewnętrznie poprzez głos, jaki słyszała, oraz wizje. Niektóre z tych pouczeń zostały zamieszczone na końcu książeczki. Stanowią one wyjątki z pism siostry Marii Natalii opublikowanych po jej śmierci w roku 1991, w Szwajcarii, pod tytułem "Marie, Reine victorieuse du monde" (Maryja zwycięska królowa świata). Tchną optymizmem, gdyż pomimo cierpień i oczyszczenia, przez jakie przejść musi świat, zapowiadają bliską już interwencję i zwycięstwo Maryi nad złem.

 

Siostra Maria Natalia (Kovacsics Mária, 1901-1992), fot.- metropolita.hu

1) Z życia s. Marii Natalii

2) Nowenna ( 9 pierwszych sobót)

1) Z ŻYCIA SIOSTRY MARII NATALII

 Siostra Maria Natalia urodziła się w 1901 nie­daleko Bra­tysławy. Zmarła w 1992 roku. Od najmłodszych lat prag­nę­ła wstąpić do klasz­toru. Prag­nie­nie to zrealizowała w wie­­ku 17 lat. Od 1936 prze­bywała w klasztorze Dobrego Pa­s­terza w Budape­sz­cie. W latach 1936-43 otrzymywała prze­s­ła­nia ważne dla ca­­­łego świata. Niektóre dotyczyły wy­łą­cz­nie losów Wę­gier. Spisała je w książce "Maryja - Zwy­cię­s­ka Królowa świa­­ta". Jezus prosił ją szczególnie o roz­pow­sze­ch­nienie dzieł wynagradzających za grzechy świata i wzniesienie również w tym celu kap­li­cy. Prosił z nacis­kiem o modlitwy, ofiary i post w duchu wy­nagrodzenia. Pra­gnął, ażeby uczczono Najświętszą Ma­ryję Pannę ty­tułem "Zwy­cię­ska Królowa świata". Udzielił li­cznych o­bietnic tym, któ­rzy u­cz­czą Ją w sposób szcze­gól­ny przez od­prawienie no­wenny ku czci Jej Nie­pokalanego Serca. Nowennę polecił Jezus od­prawiać w pierwsze so­bo­ty mie­siąca, z gorliwym prag­nieniem wynagrodzenia za do­­zna­wa­ne przez Nią znie­wagi, a nie tylko w celu upro­szenia o­bie­canych łask.

Siostrze Marii Natalii nie zostały oszczędzone ciężkie do­­­świadczenia z powodu niedowiarstwa otoczenia wobec otrzymywanych przez nią objawień. Oprócz tego w 1950 zlikwidowano na Węgrzech wszystkie klasztory. Siostra zamieszkała na wsi, samotna i nieznana, żyła w duchu po­kuty. Była bardzo wątłego zdrowia. Już w młodości prze­łożeni oczekiwali na jej rychłą śmierć.

W wieku 33 lat uka­zał się jej Jezus mówiąc: «Prosiłaś Mnie, abym przyszedł po ciebie, kiedy będziesz mieć 33 lata, gdyż chciałaś się we wszystkim upodobnić do Mnie. Teraz nadeszła godzina: wzywam cię! Jeśli jednak jesteś gotowa dla zbawienia dusz wziąć na siebie różne cierpienia na ziemi, przedłużę twoje życie.»

S. Maria Natalia pisze: Byłam gotowa chcieć zbawić jesz­cze wiele dusz od wiecznego potępienia i wziąć na siebie wie­le cierpień. Jezus udzielił mi łaski sposobności wynagra­dza­nia na ziemi aż do sędziwego wieku i do prowadzenia po śmie­rci i aż do skończenia świata wielu dusz drogą do nie­ba. Jezus zapytał, co chciałabym od Niego otrzymać, gdybym mu­siała żyć 33 lata. «Cóż jeszcze mógłbyś mi dać, Ty, który dałeś się już cały?» – powiedziałam. Jezus odrzekł: «To prawda. Nikt nie może otrzymać ode Mnie więcej niż Mnie sa­me­go. Jednak proś mimo to, bo źródło Moich łask jest niewy­czerpane!» «Mój Jezu, proszę Cię, z powodu 33 lat, które prze­­żyłeś tu na ziemi, abyś nam dał 33 dary!» «Moje łaski przywiązuję do oddawania czci Mojej Nie­po­ka­lanej Matce. Te obietnice zostaną wypełnione we wszy­st­kich, którzy przez dziewięć pierwszych kolejnych sobót z czystego ser­ca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spę­dzą dzień czcząc Jej Niepokalane Serce i wynagradzając Mu.»

S. Maria Natalia nie wiedziała jeszcze, że Matka Boża w Fatimie prosiła o nabożeństwo do Swego Serca przez pięć pierwszych sobót. Kiedy więc prze­kazała prośbę Pana, po­lecono jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o dziewięć sobót, sko­ro Maryja nie prosiła o tak wie­le. Pan odpowiedział: «Prośba o pięć pierwszych sobót jest znakiem pokory Mo­jej Matki. Ponieważ w niebie nigdy nie wyzbyła się po­kory, uważała, że nie jest godna posia­dania prawa do takiego sa­mego nabożeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest zna­kiem Mojej miłości, która nie znio­słaby tego, że Moja część jest większa niż Jej, gdyż Ona i Ja płoniemy tą samą miłością.»

15 sierpnia 1942 Pan dał siostrze Marii Natalii wizję, pod­czas której dusze wypełniające z gorliwością nowennę, o­trzy­mały różne obietnice. W wizji zaprowadził ją do Swej Nie­­pokalanej Matki i powiedział: «Moje dziecko, popatrz na twoją Matkę, Królową świata i Królową królowych. Ko­chaj ją i oddawaj jej dziecięcą cześć, jakiej pragnę od każ­de­go.» Potem Pan rozchylił płaszcz Najświętszej Dziewicy, aby pokazać serce Swej Matki i powiedział: «Jak rodząc się przyszedłem na świat przez Niepokalane Serce Mojej Mat­ki, tak samo przez to Serce dusze przyjdą do Mojego Naj­świętszego Serca.» Potem w cudowny sposób wziął do rę­ki Niepokalane Serce Maryi i powiedział światu zwracając się w jego stronę: «Oto Niepokalane Serce, które uczyni­łem siedzibą łaski dla świata i dla dusz! To Serce jest pew­nym źródłem Moich łask, które wytryskują z niego dla ży­cia i uświęcenia świata. Jak Ojciec dał Mi wszelką moc na niebie i na ziemi, Ja złożyłem w Niepokalanym Sercu Mo­jej Matki moc, która zwycięży grzech i świat. Moja córko, da­­łem całemu światu, przez pośrednictwo Małgorzaty (A­la­­­coque) wielkie obietnice. Jednak będąc nieskończony w do­broci i niewyczerpany w łasce, obiecuję teraz jeszcze wię­­cej. Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają Niepokalane Serce Mojej Matki i oddają Mu hołd. Doświadczą tego, gdy przyj­mą Mnie w Komu­nii św., po przygotowaniu pełnym nawrócenia (przez spo­wiedź świętą), przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pier­wszych piątków miesiąca, z intencją przedsta­wienia Mo­jemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedno­ś­ci z Niepokalanym Sercem Mojej Matki. 

Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień nowenny :

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Ma­t­czy­nego i Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnoś­cią i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić i aby wzy­­­­wać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością u­wiel­bienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorli­wo­ś­cią składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w nie­­bie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Prze­naj­świętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Cór­kę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym łez padole, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wy­­prosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca :

O Serce Niepokalane Maryi, jaśniejące czystością! Ty je­s­teś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, byśmy za Twoim przykładem służyli Bogu ser­cem czystym i niesplamionym oraz unikali ze wszy­­­st­kich sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota drugiego miesiąca :

 O Niepokalane Serce Maryi! Ty powierzyłaś Swe dzie­wic­two Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaru­szo­ną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Pociągnij śladem Twego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bez­gra­nicznie Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca :

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świę­tego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twoim Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twoje Nie­po­kalane Matczyne Serce. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota czwartego miesiąca :

 O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w Twojej na­bożnej kontemplacji! Twoje myśli i Twój umysł po­zo­sta­ją złączone, zjednoczone z Bogiem. W ciszy Two­jej świętości roz­ważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Od­ku­pienia. Oddal roztargnienia, które prze­sz­kadzają nam w skupie­niu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca... 

Pierwsza sobota piątego miesiąca :

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie duch Twej skromności i pokory zna­lazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas takiej pokory, która pozwoliłaby nam podpo­rząd­kować się we wszystkim woli Bożej. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota szóstego miesiąca :

O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cier­pieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam jako najcenniejszą część na­szego ziemskiego życia. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota siódmego miesiąca :

O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij o biednych grzesznikach narażonych na życie w oddaleniu od Boga, gdyż są splątani siecią swych na­mię­tności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzy­ma­­ją z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota ósmego miesiąca :

O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Ko­ściół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką lu­dz­ko­ś­ci i świętego Kościoła. Wstawiaj się bezustannie u Twojego Syna za Jego U­mi­ło­waną Oblubienicą: Kościołem na ziemi. Chroń pa­pieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca:

O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani! U kresu Twojego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby wprowadzić Cię do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, aby tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się tą potęgą, którą Cię Pan obdarzył, aby w ka­ż­­dej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twoje czułe bła­ga­­­nie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania ko­ro­ny nieśmiertelności. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca...

Modlitwa w czasie Mszy świętej, w dniu odprawiania Nowenny:

Ojcze niebieski, ofiaruję Tobie – przez Niepokalane Ser­ce Maryi – Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofia­ro­wał się niegdyś na krzyżu i nadal ofiarowuje się bez prze­­r­­wy na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przy­j­mij ła­skawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą i zmi­łuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twojego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błaga­nia Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę o­fia­rę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską do­b­roć. U­dziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zba­wczych u­mie­rającym, pokoju narodom i jedności oraz try­u­mfu Twe­mu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej:

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci – przez Niepokalane Ser­­ce Maryi – tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i za­dość­­u­czy­nienie za wszystkie przewinienia, którymi ludz­kość nie przestaje Cię obrażać.

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

Panie, zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!

Panie, wysłuchaj nas! Jezu Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze wieczny, który jesteś w niebie - zmiłuj się nad nami!

Synu, Zbawicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!

Serce Maryi – módl się za nami!

Serce Maryi stworzone na wzór Serca Bożego...

Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej...

Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego...

Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości...

Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego...

Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości...

Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć...

Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści...

Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża...

Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego...

Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego...

Serce Maryi, przybytku świętości...

Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask...

Serce Maryi, wybawienie grzeszników...

Serce Maryi, pociecho utrapionych...

Serce Maryi, umocnienie opuszczonych...

Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych...

Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych  i przy­gnę­bionych...

Serce Maryi, nadziejo umierających...

Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach...

Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności...

Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata...

Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata

Serce Maryi, Serce naszej Matki...

Serce Maryi, Serce godne największej chwały...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  - przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  - wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  - zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca roz­paliły się w zetknięciu z Boskim płomieniem, którym Two­­je Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś w Ser­cu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Du­cha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy od­da­ją cześć Jej Niepokalanemu Sercu, łaski coraz więk­sze­go upo­dabniania się do niego. Prosimy Cię o to przez Je­zu­sa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

33 OBIETNICE JEZUSA

związane z odprawieniem Nowenny pierwszych sobót następujących po sobie 9 miesięcy, ku czci Niepokala­nego Serca Maryi, w duchu wynagrodzenia Mu za zniewagi

1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Se­r­­ce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnie­nia­­mi i jeśli proszą Mnie z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.

2.  We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się spe­cjalną obecnością Mojej Matki i Moim błogosła­wień­s­t­wem.

3. W nich samych i w ich rodzinach zapanuje pokój, har­mo­­nia i miłość.

4. W ich rodzinach nie będzie zgorszeń ani niespra­wie­d­li­wości.

5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.

6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.

7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cie­szyć szczególną opieką Mojej Matki i otrzymają wszy­stko, o co poproszą dla siebie i dla swojego dziecka.

8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.

9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i na­uczą się kochać Boga, bliźniego i swoich nieprzyjaciół.

10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli No­wenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.     

11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w swe grzechy i znaj­dą nie tylko ich przebaczenie, lecz ponadto nie­winność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.

12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci.

13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko og­nia piekielnego, lecz ponadto kary czyśćcowej.

14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gor­li­wości doj­dą szybko do największej doskonałości i świę­tości.

15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią No­wennę, żadne z ich dzieci ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.

16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.

17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani po­wró­cą do prawdziwego Kościoła.

18. Osoby duchowne i zakonne pozostaną wierne po­woła­niu; nie­wierni otrzymają łaskę nawrócenia i powro­tu.

19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.

20. Dusze łatwo oprą się pokusom ciała, świata i szatana.

21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nie­na­wi­­ści pozwolą się zwyciężyć miłości.

22. Dusze gorliwe rozradują się słodyczą modlitwy i o­fia­­ry. Nie będzie ich nękał niepokój, strach i zwąt­pie­nie.

23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani prze­ciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nie­przewidziana nie zaskoczy ich.

24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wie­cz­ne­­go i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramio­nach Mojej Matki.

25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.

26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i mi­ło­ś­ci rozważając Moją Mękę i cierpienia Mojej Ma­­t­ki.

27. Dusze dążące do doskonałości dostąpią zaszczy­tu o­t­rzy­­­mania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czy­s­to­ś­ci i miłości.

28. W chorobie czy w zdrowiu będzie im to­wa­rzy­szyć ra­dość wewnętrzna i zewnętrzna oraz uspokojenie.

29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cie­sze­nia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.

30. Dusze, które poczyniły postępy w zjednoczeniu mis­ty­cz­nym, otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie tyle o­ne same, lecz że Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja ko­cham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w działaniu całym ich bytem. Przeżyją cu­downe doświadczenie polegające na odczu­ciu, że każde po­ruszenie w nich dobra, piękna, święto­ś­ci, pokory, łagod­ności, posłuszeństwa, szczęś­cia, cudo­w­ności, to we wszy­st­kim i zawsze JA SAM JES­TEM, Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.

31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na ca­łą wie­czność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.

32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym, rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłysną na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzię­­­ki Memu Najświętszemu Sercu dojdą do chwa­ły.

33. Dusze spragnione tego, co duchowe, po­stą­pią szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia.

OBIETNICA MARYI DZIEWICY

«W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne bę­dą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czy­­ś­ciec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nie­­­ba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Sy­na, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce.»

Źródło:http://www.duchprawdy.com/siostramarianatalia.htm

W pierwszą sobote miesiąca powinno się oprócz przyjmowania Sakramentów Św. (Spowiedz Św i Komunia Św.) odmawiać różaniec, przynajmniej jedną jego część oraz rozmyślać o życiu Najśw. Maryi Panny celem pocieszenia i wynagrodzenia Jej Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu za grzechy nasze. Msze Św. należy również ofiarować w intencji wynagradzającej i w intencji nawrócenia grzeszników. W dniu tym trzeba odmówić akt poświęcenia się Matce Bożej

Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

Źródło:http://www.apostol.republika.pl/m1p9.html